OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě DecorPlay a řídí se Občanským zákoníkem. Provozovatel: Designové studio DecorPlay, Martin Streit, Růžová 346/9, 779 00 Olomouc - Neředín, IČO: 66962340.

1. Základní ustanovení

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (zákazník) a na druhé straně dodavatel (prodávající). Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je prodej zboží realizován, je uzavřena objednáním zboží a odesláním objednávky spotřebitelem (zákazníkem) dodavateli (prodávajícímu).

Spotřebitel (zákazník) je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, což prohlašuje uzavřením objednávky.

Dodavatel (prodávající) je Designové studio DecorPlay, Martin Streit, Růžová 346/9, 779 00 Olomouc - Neředín, IČO: 66962340 provozující internetový obchod www.decorplay.cz.

Předmětem uzavírané kupní smlouvy je zboží, které si spotřebitel (zákazník) od dodavatele (prodávajícího) objednal. Dodavatel (prodávající) je povinen spotřebiteli (zákazníkovi) objednané zboží dodat a spotřebitel (zákazník) je povinen dodané zboží převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu, která byla sjednána v objednávce.

2. Pravidla pro použití dárkových šeků

Dárkový šek je vydáván v nominálních hodnotách 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč. Dárkový šek není vystaven na žádnou konkrétní osobu, spotřebitel (zákazník) ho může poskytnout komukoliv. Dárkový šek lze jednorázově použít k úhradě zboží v internetovém obchodě DecorPlay. Odebrané zboží musí být minimálně v ceně dárkového šeku nebo vyšší. Šek nelze, ani částečně, směnit na hotovost. Dárkový šek obsahuje tyto 3 důležité údaje: 1. nominální hodnotu, 2. datum vydání, 3. číslo šeku. Dárkový šek nabývá platnosti v okamžiku připsání platby od spotřebitele (zákazníka) na bankovní účet dodavatele (prodávajícího) a je platný 12 měsíců od data jeho vystavení. Nebude-li dárkový šek uplatněn do 12 měsíců ode dne jeho vystavení, stává se neplatným. Dárkový šek bude uznán 1. osobě, která při nákupu v internetovém obchodě www.decorplay.cz zadá v košíku platné číslo šeku (totožnost této osoby dodavatel-prodávající nezjišťuje). Při prodeji šeku bude spotřebiteli (zákazníkovi) vystaven daňový doklad s číslem šeku, který slouží současně jako záruční a dodací list. Pokud by došlo k pochybnostem s uplatněním nebo uznáním platnosti dárkového šeku, bude dodavatel (prodávající) řešit tuto reklamaci pouze s osobou, která předloží daňový doklad s číslem šeku.

3. Objednání zboží

Objednávky prostřednictvím internetového obchodu DecorPlay jsou považovány za závazné. Spotřebitel (zákazník) odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které má spotřebitel (zákazník) poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Dodavatel (prodávající) si vyhrazuje právo, zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

Zrušení objednávky je možné telefonicky nebo e-mailem, a to do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy (tj. od odeslání objednávky dodavateli-prodávajícímu). Spotřebitel (zákazník) je při zrušení objednávky povinen uvést své jméno a číslo objednávky.

4. Dodání zboží

Objednané zboží bude spotřebiteli (zákazníkovi) expedováno přepravní společností, a to v termínu, který je v e-shopu uveden u každého zboží. Pokud např. u dvou různých položek zboží budou dvě různé doby dodání, řídí se zaslání balíku podle delší doby dodání. Doba dodání u platby „bankovním převodem předem“ začíná běžet připsáním platby na bankovní účet prodávajícího. Dodavatel (prodávající) si vyhrazuje právo měnit dobu dodání zboží. Pokud bude doba dodání změněna, je dodavatel (prodávající) povinen o této skutečnosti informovat e-mailovou zprávou spotřebitele (zákazníka). O expedici zboží bude spotřebitel (zákazník) informován e-mailovou zprávou. Pokud nebude zásilka zákazníkovi doručena do 2 pracovních dnů ode dne expedice, je spotřebitel (zákazník) povinen neprodleně informovat dodavatele (prodávajícího) o této skutečnosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Ke každé zásilce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako záruční a dodací list. V případě nepřevzetí objednaného zboží spotřebitelem (zákazníkem) je dodavatel (prodávající) oprávněn požadovat po spotřebiteli (zákazníkovi) úhradu poplatku ve výši 110 Kč, jako úhradu vzniklých nákladů, které jsou spojeny s vyřízením jeho objednávky.

5. Převzetí zboží

Spotřebitel (zákazník) je povinen prohlédnout si zboží dodané dodavatelem (prodávajícím) bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav dodávaného zboží a v případě jeho poškození sepsat záznam o poškození zboží za přítomnosti zaměstnance přepravní společnosti. Tento záznam si zákazník nechá od zaměstnance přepravní společnosti potvrdit. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravní společnost. Na základě podepsaného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s přepravní společností poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním formuláře o dodání zásilky zaměstnanci přepravní společnosti, zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo dodáno řádně, včas a dorazilo mechanicky nepoškozené.

6. Dopravné/poštovné dodávaného zboží

Obrazové tapety, tapety, bordury a doplňky (svítidla, obrazy) zasíláme jako balíky prostřednictvím přepravní společnosti. Dopravné na území ČR pro balíky do 50 kg je 120 Kč. Tato cena je započtena v celkové ceně objednávky.

Vzorky a dárkové šeky zasíláme doporučeně Českou poštou. Poštovné na území ČR pro vzorky a dárkové šeky je 25 Kč. Tato cena je započtena v celkové ceně objednávky.

7. Platební podmínky

Dobírka: celkovou částku objednávky uhradí spotřebitel (zákazník) při dodání zboží pracovníkovi přepravní společnosti.

Převodem na účet: celkovou částku objednávky uhradí spotřebitel (zákazník) převodem předem na bankovní účet dodavatele (prodávajícího) č. 2600682307/2010 vedeného u FIO banky. Jako variabilní symbol spotřebitel (zákazník) uvede číslo objednávky.

8. Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Spotřebitel (zákazník) je oprávněn zakoupené zboží vrátit prodávajícímu zpět, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V tomto případě je spotřebitel (zákazník) povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a nerozbalené zboží spolu s originálem dokladu o koupi. Spotřebitel (zákazník) je povinen doručit zboží dodavateli (prodávajícímu) a uhradit veškeré náklady spojené s vrácením zboží dodavateli (prodávajícímu). Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli (zákazníkovi) vrácena kupní cena vráceného zboží bankovním převodem na jeho bankovní účet.

9. Reklamace zboží

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu www.decorplay.cz. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem (zákazníkem). Reklamaci vyřídí dodavatel (prodávající) co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. O výsledku reklamace bude dodavatel (prodávající) zákazníka informovat telefonicky nebo e-mailovou zprávou.

Záruka se nevztahuje na: běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, vady způsobené neodbornou aplikací zboží a neodborným zacházením se zbožím po jeho převzetí. U zboží tapety a bordury mohou být reklamace podávány pouze na role, které mají na etiketách uvedena stejná artiklová a výrobní čísla. Spotřebitel (zákazník) je povinen tuto skutečnost zkontrolovat před rozbalením rolí a samotným tapetováním. Neprůkazné reklamace (bez tapety a přiložené etikety) nemohou být v tomto případě uznány. Ke každé reklamaci musí kupující předložit také doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány, samotné zboží, které je reklamováno a průvodní dopis, kde je reklamace zřetelně popsána. Zaslané zásilky, ze kterých nebude patrné, proč byly dodavateli (prodávajícímu) zaslány, budou vráceny zpět spotřebiteli (zákazníkovi) a může být po něm požadována úhrada nákladů za vrácení.
Spotřebitel (zákazník) je povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží ve vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel (prodávající) neručí za jakékoli poškození zboží před jeho přijetím od spotřebitele (zákazníka).

10. Ochranné známky

Spotřebitel (zákazník) si je vědom, že koupí zboží od dodavatele (prodávajícího) mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo vzorů použitých na jednotlivém zboží. Údaje zveřejněné na internetových (webových) stránkách DecorPlay nesmějí být dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových (webových) stránkách dodavatele (prodávajícího), v den uzavření kupní smlouvy. Dodavatel (prodávající) si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, netýká se však již uzavřených kupních smluv. Objednávka spotřebitele (zákazníka) je po svém potvrzení brána jako uzavřená kupní smlouva mezi spotřebitelem (zákazníkem) a dodavatelem (prodávajícím) a je archivována za účelem jejího splnění a další evidenci.Její stav je přístupný spotřebiteli (zákazníkovi). Momentem uzavření kupní smlouvy spotřebitel (zákazník) přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedeného v potvrzené e-mailové objednávce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2013 a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou spotřebitel (zákazník) uzavírá s dodavatelem (prodávajícím).